Den 14 april 2016 beslutade en enig riksdag att det omdiskuterade danstillståndet ska skrotas. Beslutet lämnades sedan över till regeringen som i september 2017 tillsatte en utredning för att ”analysera vilka för- och nackdelar som finns med det nuvarande systemet” samt föreslå ”de författningsändringar som behövs för att ta bort tillståndskravet helt eller delvis”.

I juni i år (2018) blev utredningen  klar med slutsatsen och förslaget att ”dagens absoluta tillståndskrav ersätts med ett tillståndskrav som är beroende av vissa riskfaktorer”. Utredaren Pia Cedermarks förhoppning är att ”förslaget bör leda till att regelverket vinner större förståelse och acceptans” och att det ska leda till ”en förenkling och minskad byråkrati utan att göra avkall på ordning och säkerhet”.

Bland de riskfaktorer som nämns finns ”tillställningens natur, det förväntade
deltagarantalet, samt tiden och platsen för tillställningen”. Utredaren skriver även att ”vissa danstillställningar är typiskt sett av sådan karaktär att de bör fortsätta omfattas av tillståndskravet även när det ändrats från att vara absolut till att vara beroende av i vilken utsträckning tillställningarna kan medföra risker. Danstillställningar som anordnas inom ramen för nattklubbsverksamhet och därmed jämförlig verksamhet är exempel på sådana”.

Gällande tillställning på offentlig plats skriver utredaren:

Vid anordnande av danstillställning på offentlig plats finns generellt en risk för ordningsstörningar. Dagens absoluta krav på tillstånd föreslås behållas oförändrat för sådana danstillställningar”.

Ovanstående betyder alltså till exempel att all nattklubbsverksamhet även fortsatt (om förslaget antas i sin nuvarande form) kommer att behöva söka tillstånd. Förslaget innehåller dock även vissa lättnader. 

Utredaren Pia Cedermark skriver nämligen vidare:

Mindre danstillställningar som äger rum inom ramen för sedvanlig restaurang- eller pubverksamhet bör falla utanför tillståndskravet. En förutsättning för detta bör vara att danstillställningen inte medför något behov av särskilda åtgärder för att ordning och säkerhet ska kunna upprätthållas. Inslaget av dans får inte heller medföra att verksamheten byter huvudfokus och övergår i något som är att likställa med en nattklubb eller därmed jämförlig verksamhet”.

Utredningen är i skrivande stund utsänd på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter.  Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

Obs! Stöd gärna bloggen via Patreon och gilla/följ på FacebookInstagram och Twitter.